سفیدا یا سیاها

خبرنگارمیپرسه : گوسفندات چی میخورن؟
 چوپان میگه سفیدا یا سیاها؟
 
خبرنگار میگه: سیاها ...
 
چوپان میگه: علف
 
خبرنگار میگه:و سفیدا ؟
 
چوپان میگه: اونا هم علف
 
خبرنگار میپرسه : شب اونا رو کجا نگه میداری؟
 
چوپان میگه:سفیدا یا سیاها ؟
 
خبرنگار میگه:سفیدا ...
 
چوپان میگه: تو یه خونه ی بزرگ
 
خبرنگار میگه: و سیاها ؟
 
چوپان میگه : اونا رو هم توهمون خونه ی بزرگ
 
خبرنگار میپرسه:وقتی بخوای تمیزشون کنی چطوری اینکارومیکنی؟
 
چوپان میگه: سفیدا یا سیاها ؟
 
خبرنگار میگه: سیاها ...
 
چوپان میگه : باآب اونا رو میشورم
 
خبرنگار میگه:و سفیدا؟
 
چوپان میگه: اونارو هم با آب میشورم

 خبرنگاره عصبانی میشه به چوپانه میگه :توچرا اینقد نژادپرستی میکنی هی میگی سفید یاسیاه ؟؟؟
 چوپانه میگه:آخه سفیدا مال منن
 خبرنگارمیگه :و سیاها ؟
 چوپانه میگه :اوناهم مال منن...
 
/ 0 نظر / 4 بازدید