تلافی

لذتی در عفو است که در انتقام نیست.

این جمله مورد تایید همه است،لیکن مطلب زیر را بخوانید و نظر خود را بدهید.

یکی از دوستان اهل کاشان تعریف میکرد که:با دوچرخه دور میدان 15خرداد رسیدم که ناگهان 2 تاکسی اراده کرده بودند یک مسافر را که منتظر تاکسی بود ،سوار کنند.یکی از تاکسی ها موفق به این کار شد ودیگری (که من و دوچرخه ام را در نرسیدن به هدفش مقصر میدانست)،با ناراحتی عرصه را بر من تنگ کرد ومرا داخل جوی پیاده رو دور میدان 15خرداد انداخت ! 

وقتی خودم را جمع و جور کردم و دوچرخه را از جوی بیرون کشیدم ،با تندی به راننده تاکسی گفتم: چه میکنی؟؟ 

در جواب به من گفت:یک سکه 5 تومانی به من بده(کرایه یک کورس در آن زمان)

سکه را از جیبم درآوردم و با تعجب گفتم :بیا این 5 تومان!

راننده با خنده ای تمسخر گونه گفت:خودت و دوچرخه ات یک مسافر را از دستم گرفتی ،این کرایه را از تو گرفتم تا دیگه این کارها را نکنی.

هنوز جمله اش کامل نشده بود که ماشین را به حرکت در آورد و از من دور شد!!!

کد نوشته شده در پشت تاکسی را حفظ کردم وقیافه اش را به خاطر سپردم......

یکسال بعد :

از مدخل به طرف اکسپورت با ماشین نیسانم(پر از فرش) که در آهار کار میکردم در حرکت بودم که ناگهان تاکسی پارسالی را دیدم.

از او سبقت گرفتم تا راننده را ببینم و خاطرم جمع شودکه خودش است.

وقتی خاطرم جمع شد،جلوی او حرکت کردم وسرعتم را بالا بردم.او هم پشت سرمن با سرعت نسبتا" بالایی حرکت میکرد.

یکدفعه پایم را از پدال گاز برداشتم و محکم پدال ترمز را قشار دادم !!!

بنده خدا که فاصله را با من رعایت نکرده بود،نتوانست ماشین را کنترل کند وبا صدای وحشتناکی جلوی تاکسی با عقب نیسان (سپری از جنس شاخه آهن 18)برخورد کرد.

پیاده شد وبا عصبانیت گفت :چه میکنی؟؟!!

گفتم:سکه 5 تومانی داری؟(فکر کرد میخواهم به پلیس تلفن کنم)

سکه را داد و من در جیبم گذاشتم.وگفتم:این سکه از پارسال است .    (15خرداد ودوچرخه)

حالا شما از عقب زده ای و 100درصد مقصری.ماشین من خسارتی ندیده ،میخواهی به پلیس زنگ بزن،نمیخواهی هم زنگ نزن. 

/ 4 نظر / 4 بازدید
ح.ج

سلام خاطره ای خوب بود عبرت آمیز.[گل]

بچه شاعر

همینه دیگه!بعد می گین چرا وقتی میام کاشون جوش می کنم!!!!! [لبخند] تازه این انتقام جویی کاشونیه، شوخی کاشونی که دیگه حرف نداره![لبخند] راننده کاشونی ها هم که معرکه ن!!!!!!! مطلب جالب انگیز ناکی بود اما فقط جال از نظر مطلب و محتوا کاش یه خورده هم ویراست شده بود!! [گل]

محمد

البته سکه 5 تومانی کجا و خسارت ماشین کجا؟ این تلافی خیلی بیشتر بوده است

مسعود تمسکی

از خدا میخواهم که به ما شرح صدر عطا فرماید