پایان ماه صفر

دختر بدرالدجا امشب سه جا دارد عزا
گاه مى گوید پدر گاهى حسن گاهى رضا

/ 1 نظر / 10 بازدید

خورشيد به سوگ مصطفي ميگريد مهتاب به حال مجتبي ميگريد در مشهددل چه كربلائي برپاست شيعه به شهادت رضا ميگريد