هفت پند از مولانا

هفت پند از مولانا

 

در بخشیدن خطای ‏دیگران مانند شب باش

   
در فروتنی مانند زمین ‏باش


در مهر و دوستی مانند ‏خورشید باش

 
هنگام خشم و غضب مانند ‏کوه باش

 
در سخاوت و کمک به‏ دیگران مانند رود باش


در هماهنگی و کنار‏ آمدن با دیگران مانند دریا باش


خودت باش همانگونه که‏ مینمایی 

 

پس از تعمق در این هفت‏ پند به این کلمات یک بار دیگر دقت کن:
شب ، زمین ، خورشید ،‏ کوه ، رود ، دریا و انسان

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید