کولکتیویسم (Collectivism) یا کولکتیویست

 

  اصطلاح کولکتیویسم(Collectivism)    

سیستمی است اجتماعی که سعی دارد به وسیله مساعی گروهی جامعه را اداره نمایند.

منبعhttp://www.jjtvn.ir/display_full.aspx?data_id=26243

-     کولکتیویسم: لنین نیز یک کولکتیویسم بود و منافع فرد را فدای منافع جامعه میدانست .

منبعhttp://ahmadyaghma.blogfa.com/post-58.aspx

 

 

اصطلاحی است که مارکس در رساله ای خطاب به جامعه کمونیست ها (۱۸۵۰)به کار برد اما بیشتر به نام ترو تسکی قرین است زیرا او بود که در فاصله ۱۹۰۶-۱۹۰۴این نظریه را گسترش داد تروتسکی با این نظریه همبستگی انقلاب بروژوایی روسیه را با انقلاب پرولتایی ان از سویی وهمبستگی انقلاب روسیه وانقلاب اروپا را از سویی دیگر بیان میکرد وبا این تحلیل به نظر او روسیه به صورت سرنیزه انقلاب جهانی در می اید تروتسکی بر ان بود که بروژوایی روسیه از به انجام رساند ن انقلاب خود ناتوان است واین پرولتاریست که میتواند انقلاب را به انجام برساند این انقلاب می باید با فرایندی ناگسسته از مرحله بروژوا -دموکراتیک به مرحله انقلاب پرولتاریایی برسد ودر اغاز از دهقانان یاری بگیرد.اما پرولتاریای پیروزمند روسیه برای نگه داشت واستوار کردن قدرت خود وچیرگی بر مقاومتی که دهقانان در اینده در برابر سیاست های جمع باورانه (کولکتیویست)وانتر ناسیو نالیستی پرولتاریایی  خواهند کرد میباید به پشتیبانی انقلاب هایپروزمند پرولتاریایی اروپایی پشت گرم باشند یعنی انقلاب هایی که پیروزی انقلاب روسیه انها را به جنبش در اورده است .این نظریه که انقلاب روسیه وانقلاب های اینده در اروپا را فرایند یگانه وپیوسته ای میشمارد همان سیاستی است که لنین بعد ها در ۱۹۱۷در پیش گرفت وبا ان قدرت به دست بلشویک ها افتاد وبه ایجاد بین الملل کمونیست انجامید .این مفهوم از انقلاب روسیه در عین حال با سیاست سوسیالیسم در یک کشور که استالین در پیش گرفت ناسازگار بود اگر چه استالین نیز انتظار داشت که پیروزی سوسیالیسم در یک کشوریعنی روسیه از ان کشور پایگاهی برای انقلاب جهانی بسازد
کولکتیویسم(Collectivism)
سیستمی است اجتماعی که سعی دارد به وسیله مساعی گروهی جامعه را اداره نمایند.

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
خدادادي پري

باعرض احترام وخسته نباشيد. داشتم دنبال تحقيق استاد صفايي مي گشتم چشمم به عنوان وبلاگ شدشدنشدنشدخورد برام جالب بود انتخابش كردم چشمم به اسم نويسندش خورداينم باز جالب بود اسم شمابود كاش تحقيق مدل هاي نظري روهم داشتيد.