آقا رضا وفرار از دست گدایی معتاد

آقا رضا ازخونه بیرون آمده بود که از دور یکی از معتادهای محل را دید که به قصد گدایی به طرف آقارضا حرکت میکرد. در یک لحظه فکری به ذهن آقارضا رسید.

به سرعت و نفس نفس زنان به طرف معتاد دوید و گفت:

- سلام .یک وانتی را اینجا ندیدی؟

-نه چطور؟

-چون وانتی برایم بار آورد ومن پول همراه نداشتم.میخواستم از کسی قرض بگیرم وبه او بدهم که رفت!!!!

بیچاره معتاد وقتی این اوضاع را دید به راهش ادامه داد ورفت.....

/ 0 نظر / 3 بازدید