زالو.....خاطرات آقارضا

یکروز برای خوردن صبحانه رفته بودیم آبدارخانه بانک

یکی از همکاران شیشه ای حاوی چند زالوی زنده دردست داشت واز خاصیتهای مختلف زالو درمانی داشت میگفت که البته کمی اغراق کرد .آقا رضای قصه ما که خودش اهل دروغهای بی ضرر (چاخان) هست,خیلی بهش برخورد وبرای اینکه کم نیاره بدون درنگ گفت:این که چیزی نیست.درجنگ جهانی دوم وقتی دست یا پای سربازان قطع میشد,از زالوهای دوسره بجای رگ در پیوند عضو قطع شده استفاده میکردند!!!!!!!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید